theme

طراحی وب سایت مهندسین مشاور آب پوی

طراحی وب سایت مهندسین مشاور آب پوی

طراحی وب سایت مهندسین مشاور آب پوی

اهداف و فعالیتها

اهداف و فعالیتها شرکت مهندسی مشاور آب پوی که واجد صلاحیت در تخصص های مختلف به ویژه رسته اب می باشد با اعتقاد به اینکه دنیا مزرعه آخرت است جلب رضایت کلیه ذینفعان را که زمینه ساز جلب رضایت پروردگار رب العالمین است وجهه همت خود قرار داده تا ازاین طریق سهم خودرا در رسیدن به اهداف برنامه های توسعه کشور ایفا نماید . لذا سعی می کند: اولا ثمر بخشترین فعالیت ها را داشته باشد . ثانیا هر کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد ثالثا همواره : مناسبترین اقتصادی ترین و ایمن ترین طرح ها را ارائه نماید برای تحقق موارد فوق
نیروهای انسانی کار آمد را جذب و بکار می گمارد
با حفظ کرامت انسانی در آنها انگیزه و روحیه ایجاد می نماید

جدیدترین منابع علمی و فنی لازم را فراهم و به کمک آنها سطح علمی و فنی کلیه پرسنل و در نتیجه سطح کاری شرکت را ارتقا می دهد با تهیه و تامین تجهیزات و امکانات پیشرفته زمینه تسریع و توفیق خدمات را فراهم می نماید

موازین و اصولی را تعیین و تدوین می کند تا کارکنان را در راستای آنها هدایت نماید الزامات و نیازمندیها ی کار فرمایان و مشتریان را شناسایی و با اجرای سیستم کنترلی مناسب و سایر روشها این الزلمات و نیازمندیها را تامین می نماید.

لینک سایت :http://abpooy.com/