theme

طراحی وب سایت رادیو تراپی انکولوژی رضا (ع)

طراحی وب سایت رادیو تراپی انکولوژی رضا (ع)

سایت رادیو تراپی انکولوژی رضا (ع)

وب سایت رادیو تراپی انکولوژی رضا (ع)

در اواخر دهه ی ۷۰، حدود بیست سالی از عمر آسایشگاه خیابان چمران می گذشت و مدیران و اعضای انجمن حمایت از بیماران سرطانی احساس می کردند که آن آسایشگاه دیگر شایسته ی بیماران دردمندی که در آنجا پناه داده شده اند، نیست. ساختمان فرسوده شده، لوازم و اسباب زندگی کهنه گشته و بدتر از همه سنگینی ترافیک شهری و آلودگی هوا، فضا را ناسالم کرده بود. این بود که همه برای احداث آسایشگاهی جدید در جایی مناسب، به دور از سنگینی فضای مرکز شهر و برخوردار از وسایل و امکانات بهتر، مصمم شده بودند.
به همین جهت با پیگیری های لازم، قطعه زمینی را به مساحت حدودا ۵۰۰۰ متر مربع، در قاسم آباد و در منطقه ای خوش آب و هوا، از سازمان زمین شهری خراسان خریداری کردند و بر آن شدند که در این زمین، در مرحله اول، ساختمان آسایشگاه بیماران سرطانی ساخته شود و در مرحله بعدی درمانگاه و بیمارستان تخصصی در کنار آن احداث گردد.
در آن سالها یکی از خیرین کریم النفس که خود به بیماری سرطان مبتلا بود، به نام مرحوم ااسماعیل سروقد، هتل متعلق به خوبش را به عنوان یک پشتیوانه مالی به انجمن واگذار کرد . انجمن نیز بر آن شد که از محل درآمد های حاصل از آن هتل، عملیات ساختمانی آسایشگاه را اجرا کند. اما در جریان تجهیز هتل و اجاره دادن آن، تعهدات مالی نسبتا سنگینی به بار آمد که می بایست انجمن پاسخگو باشد…