theme

طراحی وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس

طراحی وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس

طراحی وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس

وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس

آزمایشگاه پردیس در سال ۱۳۷۸ توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با اهداف زیر تاسیس شد :
  • ارتقاء سطح کیفیت علوم آزمایشگاهی.
  • کسب رضایتمندی بیماران با ارائه خدمات مطلوب.
  • ارائه کلیه آزمایشهای مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب.
  • بالا بردن کیفیت تشخیص پزشکی جهت درمان اختصاصی بیماران.
  • راه اندازی تستهای تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی.
  • عقد قرارداد با کلیه واحدهای بهداشتی درمانی، شرکتها و کارخانجات.
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات جهت بالا بردن کیفیت نتایج.
  • همکاری در پروژه های تحقیقاتی با مشارکت مالی.